Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HC Media B.V.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot activiteiten georganiseerd door HC Media B.V. alsmede de hieronder vallende handelsnamen, waaronder “Haagsch College” en “Haagsche Nieuws Academie”.

Artikel 1

Bedrijfsgegevens: HC Media BV

Koediefstraat 5, 2511 CG Den Haag.

KvK­nummer: 83255516

Rekeningnummer: NL65 INGB 0008182255 t.n.v. HC Media B.V.

E­mail: reserveringen@haagschcollege.nl

 

Artikel 2

Definities

HC Media B.V.: de rechtspersoon “HC Media B.V.” alsmede de hieronder vallende handelsnamen, de vennoten en de in dienst zijnde (natuurlijke) personen;

Activiteit: een college of collegereeks, cursussen, debatten of aanverwante arrangementen;

Deelnemer(s): een (natuurlijk) persoon die de overeenkomst sluit met HC Media B.V. en deelneemt aan de activiteit of een (natuurlijk) persoon die al dan niet mede namens zichzelf een of meerdere personen inschrijft om deel te nemen aan een activiteit;

Inschrijving: de reservering van een plaats om deel te kunnen nemen aan een activiteit zoals is vermeld op de website (www.haagschcollege.nl);

Schriftelijk: weergave door middel van schrifttekens;

Annulering: eerdere beëindiging van de overeenkomst gebaseerd op een ander grond dan een toerekenbare tekortkoming in de nakoming;

Overmacht: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid.

 

Artikel 3

Inschrijving, betaling en totstandkoming van de overeenkomst

1. Bij inschrijving verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

2. Nadat de deelnemer zich heeft ingeschreven, ontvangt de deelnemer een bevestiging van deelname door HC Media B.V. en is er een overeenkomst tot stand gekomen.

3. Na deze bevestiging is de inschrijving van de deelnemer definitief en is het, behoudens artikel 4 en 5, niet meer mogelijk om de inschrijving (kosteloos) te wijzigen of te annuleren.

4. De prijzen worden bij de specifieke activiteit vermeld en gelden per persoon en zijn inclusief BTW en eventuele te maken verzend­ en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5. Bij de bevestiging ontvangt de deelnemer tevens het verzoek, mocht het bedrag niet direct voldaan zijn, om voor de vastgestelde vervaldatum het (totaalbedrag aan) inschrijfgeld te voldoen.

6. De deelnemer dient het inschrijfgeld uiterlijk binnen 48 uur na bevestiging van de inschrijving te hebben voldaan. Indien een activiteit binnen 48 uur plaatsvindt, dient het inschrijfgeld direct na bevestiging van de inschrijving te worden voldaan.

7. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim zonder dat enige sommatie of in verzuimstelling behoeft te hebben plaatsgevonden. HC Media B.V. is alsdan bevoegd om de inschrijving te annuleren en de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de activiteit.

 

Artikel 4

Annulering (door de deelnemer)

1. De deelnemer kan zijn inschrijving voor een activiteit tot drie weken voor de bedoelde dag/tijdstip kosteloos annuleren. Annuleringen kunnen uitsluitend via de mail kenbaar worden gemaakt.

2. Bij een annulering tussen de één en drie weken voor de activiteit, wordt de helft van het betaalde bedrag teruggestort.

3. Bij annuleringen die binnen zeven dagen voor aanvang van de activiteit plaatsvinden, is het volledige inschrijfgeld van de deelnemer(s) verschuldigd.

4. Indien het een online college betreft (te bekijken via de computer, tablet, telefoon of app voor de smart-tv), gaat u bij aanschaf van het toegangsbewijs tot het online college akkoord met het volgende:

- Voor een toegangsbewijs tot een online college geldt geen herroepingsrecht. Het is daarom niet mogelijk om gekochte kaarten te annuleren of te ruilen.

- Indien het college (wegens technische mankementen aan de kant van HC Media B.V.) niet online verschijnt of niet kan worden afgespeeld, kan de deelnemer het geld terug vragen. Voorwaarde is wel dat uw computer (of tablet, telefoon) bijgewerkt is en het meest recente besturingssysteem gebruikt.

- Voor een online college geldt een kijktermijn die per college wordt aangegeven. Indien het college niet binnen het aangegeven kijktermijn wordt bekeken, heeft de deelnemer géén recht op gratis verlenging van het kijktermijn.

- Bij overmacht wordt geen geld terug gegeven. 

 

Artikel 5

Vervanging, annulering of wijziging door HC Media B.V.

1. HC Media B.V. is gerechtigd om zonder opgave van reden een spreker te vervangen door een gelijkwaardige spreker. De deelnemer zal hierover schriftelijk worden bericht door HC Media B.V. en indien gewenst kan de deelnemer op grond van deze wijziging zijn inschrijving kosteloos annuleren.

2. HC Media B.V. is gerechtigd om zonder opgave van reden een activiteit te annuleren of te wijzigen. De deelnemer zal hierover schriftelijk worden bericht door HC Media B.V. en de deelnemer heeft alsdan recht op terugbetaling van het volledige betaalde inschrijfgeld.

3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet aan de zijde van HC Media B.V. of aan de zijde van rechtstreeks betrokken derden, is HC Media B.V. gerechtigd om de activiteit te annuleren of – indien mogelijk – te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie.

4. Na kennisname van de overmachtsituatie zal de deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk worden bericht. Wanneer de deelnemer op de nieuwe vastgestelde datum is verhinderd, kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

5. Een verplaatste activiteit zal in dezelfde hoedanigheid worden aangeboden dan wel – wanneer dit niet (meer) mogelijk is – zo veel mogelijk aansluiten op de aanvankelijke activiteit.

 

Artikel 6

Aansprakelijkheid

1. HC Media B.V. kan jegens de deelnemer slechts contractueel aansprakelijk worden gesteld als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door HC Media B.V..

2. Indien HC Media B.V. aansprakelijk kan worden gesteld, dan is de hoogte van deze aansprakelijkheid slechts beperkt tot maximaal het inschrijfgeld voor de activiteit.