Privacy

PRIVACY STATEMENT HC Producties/ Haagsch College

HC Producties organiseert evenementen zoals theatercolleges, Haagsch College-avonden en Nieuwspoort LIVE talkshows (hierna: het Evenement). HC Producties is gevestigd en kantoorhoudend in Den Haag, aan de Koediefstraat 5 en ingeschreven onder KvK-nummer 57968810 (hierna: HC Producties).

HC Producties respecteert de privacy van haar klanten en van alle bezoekers van de website www.haagschcollege.nl (hierna: de Website) en/of het Evenement (hierna gezamenlijk: de Bezoeker). HC Producties draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

Beveiligen
HC Producties neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mocht de Bezoeker de indruk hebben dat diens gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als de Bezoeker meer informatie wenst over de beveiliging van door HC Producties verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met reserveringen@haagschcollege.nl

Toepasselijkheid
In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege HC Producties en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van Bezoekers van de Website en/of het Evenement.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar HC Producties op haar Website en in haar mailings naar verwijst. HC Producties adviseert Bezoekers het privacybeleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit HC Producties
HC Producties respecteert de privacy van haar klanten en van al haar Bezoekers. HC Producties draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege HC Producties. HC Producties is gevestigd en kantoorhoudend in Den Haag, aan de Koediefstraat 5 en ingeschreven onder KvK nummer 57968810

HC Producties is bereikbaar via het e-mailadres reserveringen@haagschcollege.nl.
Betrokkene is niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede dienstverlening is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens echter een noodzakelijke voorwaarde.

Welke persoonsgegevens verzamelt HC Producties?
Bij de aanschaf van tickets voor het Evenement kan de Bezoeker (al dan niet door de betreffende (voor)verkooporganisatie) om persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer, worden gevraagd, welke gegevens HC Producties dan van de (voor)verkooporganisatie verkrijgt.
Daarnaast kan HC Producties persoonsgegevens van Bezoekers, zoals bijvoorbeeld naam, (e-mail)adres en telefoonnummer gebruiken, die zij rechtstreeks van Bezoekers verkrijgt in verband met bij HC Producties geplaatste bestellingen via de Website.
Ook kunnen door HC Producties surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van Bezoekers van de Website.
Tijdens het Evenement kunnen gegevens van Bezoekers worden verwerkt door HC Producties of een mediapartner, zoals het (met camera) registreren of laten registreren van het Evenement, al dan niet door cameratoezicht.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
HC Producties gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de overeenkomst die zij met Bezoekers sluit in het kader van bezoek aan het Evenement of de Website zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie.

HC Producties kan daarbij persoonsgegevens gebruiken:
- Ten behoeve van het kunnen leveren van de bestelde tickets of producten aan de juiste persoon;

- Om de Bezoeker te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over door HC Producties georganiseerde evenementen, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief;

- Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten;

- Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

HC Producties of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het Evenement. Deze opnamen kan HC Producties gebruiken op de Website of ter promotie van het Evenement via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of Youtube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. HC Producties kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Indien de Bezoeker geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door HC Producties ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.

De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Surfgegevens en klikgedrag
Surfgegevens die HC Producties verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de Website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

Cookies en Google Analytics
HC Producties behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet.
HC Producties maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, inclusief IP adres, aan Google verstrekt.
Via de website worden ook cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst Google Analytics. HC Producties heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet.

Sociale Netwerken
Op de Website van het Evenement staan knoppen die zijn gekoppeld zijn aan sociale netwerken, waaronder zoals Twitter, Instagram, Youtube en Facebook. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen heeft HC Producties geen invloed.
De betreffende sociale netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

Beeld- en/of Geluidsopnamen
HC Producties of een mediapartner kan ter promotie en/of registratie van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen maken van de Bezoekers. Deze opnamen worden mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende mediakanalen van HC Producties en/of mediapartner(s), zonder dat HC Producties of mediapartners een vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

Cameratoezicht
Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.Ten behoeve van de veiligheid van de Bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt bij sommige evenementen georganiseerd door HC Producties cameratoezicht plaats. Dit hangt af van de veiligheidsmaatregelen van de locatie. De betreffende locaties zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de betreffende organisatie of beheerder van de locatie van toepassing.

Bewaartermijn
HC Producties bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Inzage, correctie en verzet
De Bezoeker dient er voor te zorgen dat HC Producties over de juiste persoonsgegevens beschikt. Bezoekers kunnen HC Producties via het e-mailadres reserveringen@haagschcollege.nl schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door HC Producties, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de Bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt.
Via het e-mail adres reserveringen@haagschcollege.nl kan de Bezoeker toestemming voor het gebruik van diens persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van toestemming laat rechtmatig gebruik van persoonsgegevens van vóór het intrekken van de toestemming onverlet.
Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan HC Producties of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen en doorgifte van gegevens
HC Producties is bevoegd om de gegevens van een Bezoeker te delen met aan HC Producties gelieerde ondernemingen, moeder-, en zusterbedrijven, en aan partijen die HC Producties inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder in verband met de hierboven genoemde doeleinden, zoals ter promotie en/of registratie van het Evenement.
HC Producties kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens verstrekken vanwege op HC Producties rustende wettelijke verplichtingen en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.
Omdat HC Producties bij haar dienstverlening gebruik maakt van derden, die in opdracht van HC Producties producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) persoonsgegevens van Bezoekers kunnen worden gebruikt, kan HC Producties die gegevens in dat verband ook aan deze derden verstrekken. HC Producties heeft hiervoor de nodige overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in de lijn met de Europese en Nederlandse wetgeving.

Wijzigingen
HC Producties behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De Bezoeker wordt geadviseerd om met regelmaat de actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal HC Producties de Bezoeker hiervan duidelijk op de hoogte brengen via de Website of in een aan de Bezoeker gerichte e-mail.

Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement kunnen gericht worden aan reserveringen@haagschcollege.nl.